Borrador de Orden del día próximo pleno.

El següent espai web té com a objecte informar a tots els ciutadans dels assumptes que es van incloent en l’ordre del dia del pròxim ple municipal a celebrar.

Els assumptes ací relacionats s’aniran incloent conforme es vagen treballant des de l’Ajuntament i es troben en disposició de ser tractats en ple.
De la mateixa manera, s’inclouran aquelles propostes veïnals que precisen discussió en ple.

El pròxim ple ordinari ha de celebrar-se divendres . 

depositphotos_11394846-Under-construction

Els punts a tractar en dita plena seran els següents (anirem incorporant-los), sense perjudici que en la convocatòria oficial definitiva puguen existir variacions:

1- Lectura i aprovació acta sessió anterior.

2- Adonar decrets d’alcaldia.

3- Precs i preguntes.

 

 

 

Escudo

Recordem a tots els veïns que tenen l’oportunitat de participar en els plens municipals , de la forma que s’estableix en els articles 69 i 70 del reglament orgànic municipal i que ací reproduïm:

Article 69.

1.Els ciutadans podran intervenir davant el Ple, referent a algun punt de l’ordre del dia, en què tinguin un interès legítim. S’haurà de sol·licitar-ho a l’alcalde amb una anticipació mínima de vint-i-quatre hores abans de l’inici de la sessió.
2. Es podrà exposar el seu parer per un termini màxim de cinc minuts, sense dret a rèplica, abans de la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l’ordre del dia.

Article 70.
1.Finalitzada la sessió ordinària del Ple municipal, s’establirà un torn de precs i preguntes per al públic assistent sobre temes tractats en l’Ordre del dia del Ple. Les intervencions del públic tindran una durada màxima de tres minuts.
2.L’alcalde ordenarà i tancarà el torn de precs i preguntes del públic, i també decidirà si atorga dret de rèplica a qui ja hagi formulat la seva pregunta.