RSSCategoría: El Ayuntamiento

Convocatòria Sessió Ordinària Ple 02/11/2017

| 1 noviembre, 2017

Es convoca la Sessió Ordinària del Ple d’aquest Ajuntament per a demà dijous 2 de novembre a les 20:00h, que tindrà lloc a les instal·lacions del CIM. L’ordre del dia es pot consultar en el document adjunt. La documentació relativa a aquest ple està a disposició dels veïns en les oficines municipals, amb les limitacions imposades per la legislació vigent.

Descargar (PDF, 407KB)

Important!!! EMCORP 2017.

| 27 octubre, 2017

En l´ última convocatòria del EMCORP , l’Ajuntament de Penàguila s’ha beneficiat d’una dotació de 17000€ per a la contractació de personal d’obres i manteniment.

Els pr`xims dies tindrà lloc la selecció de dos peons de la construcció.

Qui estiga interessat te que estar inscrit en les oficines del SERVEF d´Alcoi.

Els demandants tenen que tindre mes de 30 anys.

El contrat tindrà una duraciço de 6 mesos de 1 de desembre de 2017 al 31 de maig de 2018.

Descargar (PDF, 430KB)

AYUDAS PARA FINANCIAR ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE LA 3ª EDAD BONO-RESPIRO 2017

| 27 enero, 2017

Subvenciones destinadas a financiar distintas modalidades de estancias de carácter temporal y no permanente en residencias de la Tercera Edad, cuando  por necesidades que afecten a las personas mayores o sus cuidadores familiares, las personas necesiten una atención en un centro especializado que sustituya los cuidados habituales  que presta el cuidador principal  que reciben en el ámbito familiar.

Descargar (PDF, 129KB)

Resumen Sesión Ordinaria 30-9-16

| 16 octubre, 2016

Sessió Ordinaria del Ple d’aquest Ajuntament celebrada  en l´Almàssera, el dilluns 30 de septembre de 2016, a les 20h per a tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

Descargar (PDF, 367KB)

Asisten al pleno todos los Concejales de la corporación:

 • Salvador Catalá Picó.
 • Carlos Picó Martinez.
 • Joaquin Ballart Domenech.
 • Carlos Blanes Gisbert.
 • Enrique Brotons Alonso.
 • Francisco Jorge Colomina Crespo.
 • Francisco Perez Picó
Previo al inicio del pleno se propone la inclusión  por vía de urgencia de un punto del orden del día: Aprobación de proyecto de ejecución de obra de pavimentación y saneamiento en C/ Torre Vernet , C/ Raval , C/ ravalet, se apreuba por unanimidad su inclusión en orden del día.
PRIMERO.- APROVACIÓN BORRADOR ACTA DE PLENO ORDINARIODE  29 DE JULIO DE 2016.
Por parte del Portavoz del Partido Popular se señala la existencia de una errata en el punto 3 de dicho acta en la contabilización de votos, donde se dice:

” Queden aprovats els mateixos, en haver votat afirmativament els quatre regidors de Penàguila Viva, el portaveu de Junts per Penàguila, una abstenció del regidor de Junts per Penàguila i el vot en contra del portaveu del Partit Popular.”

debe decir:

” Queden aprovats els mateixos, en haver votat afirmativament els tres regidors de Penàguila Viva, el portaveu de Junts per Penàguila, una abstenció del regidor de Junts per Penàguila i el vot en contra del portaveu del Partit Popular.”

Se indica también por parte del portavoz del Partido Popular que por parte de la Secretaría del Ayuntamiento de debería hacer constar en las actas las razones argumentadas por los diferentes portavoces para efectuar su voto.

Queda aprobada por unanimidad el acta del pleno anterior con la enmienda a la errata mencionada.

SEGON.- DACIÓN DE CUENTA DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. ( Audio 2:43)
Se informa por parte de la Secretaría-Intervención , se dan por enterados los concejales asistentes.
Por parte del Portavoz del Partido Popular se pregunta por la existencia de decreto concediendo permiso de construcción de una determinada finca. Se informa por la secretaría de la existencia de expediente con todos los informes favorables por parte de los técnicos competentes y los correspondientes decretos de alcaldía.
TERCER.- APROVACIÓN DEFINITIVA DE CUENTA GENERAL 2015 (Audio 6:06).

Existe una errata en la convocatoria del pleno , donde consta año 2016, refiriendose evidentemente a las cuentas generales de 2015.

QUART.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES ( audio 6:50).

Se expone por parte del Portavoz del Grupo Penaguila Viva los motivos y características del reglamento.
Por parte del Portavoz del Partido Popular se indica su abstención por no haber podido estudiar el texto en profundidad.

Se aprueba el reglamento por mayoría simple.

CINQUÈ.- PROPUESTA MODIFICACIÓN DE  ORDENANZA FISCAL -TASA SERVICIO DE AGUA POTABLE ( Audio 10:35).

Por Parte del Portavoz del Grupo Penàguila Viva se exponen los motivos y condiciones de la propuesta.
Por parte del Portavoz de Partido Popular se expone su posición en contra de la modificación de las tasas (Audio 13:41), argumentando que las cuentas aportadas por el equipo de gobierno no son realistas y que el servicio produce beneficios y no perdidas. Por otro lado se aduce a que las inversiones se realizan en las subvenciones y no en inversiones directas.
Se establece debate en el seno del pleno ( Audio 22:10).
Finalmente la votación arroja un resultado de 3 votos a favor del Grupo Penaguila Viva, 1 abstención del concejal de Junts Per Si y 3 votos en contra de los 2 concejales del Partido Popular y del Portavoz del Grupo Junts Per Si.

Se aprueba la modificación por el voto de Calidad del Presidente-Alcalde.

SEXTO.- PROPUESTA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL TASA SERVICIO ALCANTARILLADO.
Remitimos al punto anterior. Remitimos el punto anterior y a los resultados de la votación.

SEPTIMO. PROPUESTA  APROVACIÓN FIESTAS LOCALES 2017. ( Audio 35:10)
Se proponen como festivos locales el lunes 28 de agosto de 2017 y el martes 26 de diciembre de 2017.
Se aprueba por unanimidad.
OCTAVO- INFORME POSAT SECRETARI INTERVENTOR AJUNTAMENT ( Audio 36:40)
Se informa del estado de la situación y se somete a debate.
Se acuerda por todos los presentes la elaboración de escrito y medidas a realizar en un futuro.
NOVENO- APROBACIÓN PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN C RAVAL Y CALLE TORRE VERNET. ( Audio 53:08)
Se expone el proyecto por parte del Portavoz de Penàguila Viva.
Se aprueba el mismo por parte de todos los concejales el pleno.
NOVÈ.- PRECS I PREGUNTES ( Audio 57:00):
Por parte del Concejal de Junts Per Penaguila se expone sus reticencia a un acto realizado en fiestas.
Por Parte del Concejal de Junts Per Penàguila se expone que el CIM esta infraexplotado y que no se puede considerar en funcionamiento tal y como se publicó en su momento.

A continuación os dejamos los archivos de video y audio para su consulta.

Pressupostos participatius 2017.

| 16 octubre, 2016

PENÀGUILA PARTICIPA!

Proposa les inversions i suggeriments que t’agradaria que l’Ajuntament tinguera en compte per als pròxims pressupostos. Tens de termini fins al 4 de novembre.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT?

L’Ajuntament dóna la possibilitat al veïnat perquè participen en l’elaboració dels pressupostos municipals. Amb aquesta iniciativa volem fomentar els mecanismes de democràcia participativa a l’àmbit local mitjançant la implicació dels veïns I veïnes en la presa de decisions.

QUI POT PARTICIPAR?

Qualsevol veïna/veí major de 16 anys pot presentar propostes.

COM ES FAN LES PROPOSTES?

Enviant-les, fins al divendres 4 de novembre, a través de: – Les urnes preparades a l’Ajuntament.
– Per correu electrònic a: participacio@penaguila.org

La butlleta de propostes la podeu trobar al web de l’Ajuntament (www.penaguila.es) o a l’Ajuntament.

Descargar (PDF, 80KB)

RECORDEU!

Les propostes han d’estar relacionades en dos àmbits:

· Amb les inversions municipals que han d’estar adreçades a millorar les condicions de vida del conjunt de la ciutadania de Penàguila

· Amb les activitats i/o serveis que millorarien i interessarien a la ciutadania de Penàguila

De totes les propostes presentades, l’equip de govern farà una valoració de les mateixes i podrà conèixer millor les necessitats i interessos del veïnat de la localitat.

Pel que fa a les propostes presentades l’any passat , s’han inclòs via inversió directa subvenció l’adequació de part de l’enllumenat de casc urbà i la urbanització del carrer ravalet.

Per evitar duplicitats i perduda de temps dels veïns us recordem que els següents projectes es troben en diferents fases d’execució:
– Pavimentació i xarxa aigua potable de carrers Raval, ravalet i torre vernet, pendent d’execució.
– Renovació i adequació de Glotieta Enric Valor ( parc infantil), en desenvolupament de projecte per part de Diputació.
– Restauració Torre Vernet, conveni signat fa una setmana.

El Regidor de Participació Ciutadana Francisco Colomina Crespo.

ESCUELA DE FAMILIAS- TALLERES ENRÉDATE.

| 15 septiembre, 2016

El Excmo. Ayuntamiento de Penàguila, junto con el Colegio Virgen de los Dolores de Benilloba y la financiación de la Excma. Diputación de Alicante organiza la Escuela de Familias-Talleres EnRédate que se celebrará en las instalaciones del Colegio los próximos:

3 octubre. 11.00-12.30 Primer taller Alumnado 5º-6º colegio Benilloba

                12.30-14.00 Primer taller Alumnado 1º-2º ESO Sección IES Pare Arques de Benilloba

                15.00-14.30 Primer taller Alumnado 3º-4º ESO Sección IES Pare Arques de Benilloba

                16.30-18.00 Escuela Familias I. ‘¿Por qué no van a tener móvil?’ Elena Criado y Laura Vilanova

10 octubre.11.00-12.30 Segundo taller Alumnado 5º-6º colegio Benilloba

                12.30-14.00 Segundo taller Alumnado 1º-2º ESO Sección IES Pare Arques de Benilloba

                15.00-14.30 Segundo Taller Alumnado 3º-4º ESO Sección IES Pare Arques de Benilloba

                16.30-18.00 Escuela Familias II. ‘Mi hij@ quiere ser youtuber’ Elena Criado y Laura Vilanova

17 octubre 16.30-18. Escuela Familias III. ‘Prevención de las adicciones a las nuevas tecnologías’ con José Vicente Ros Marqués, psicólogo experto en adicciones.

LOS TALLERES DE ALUMNADO ESTÁN DIRIGIDOS A LOS ALUMNOS DEL CENTRO, MIENTRAS QUE LAS CHARLAS QUE COMPONEN LA ESCUELA DE FAMILIAS ESTÁN DIRIGIDAS A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS. OS ESPERAMOS A TODOS !!!!

announcement-2

Contratación de Director del Centro Integral de Mayores de Penàguila.

| 22 abril, 2016

Se va a proceder a la selección y contratación de un Director para el Centro Integral de Mayores de Penàguila.
No dirigimos a los Vecinos de Penàguila que puedan estar interesados en el puesto.

Los requisitos son:
– Diplomado o graduado en Trabajo Social.
– Alta en regimen de autonómo.

Se valorará experiencia previa en funciones de :
– Desarrollo de programas preventivos en personas mayores.
– Funciones analogas a la propuesta.
– Experiencia laboral demostrable en servicios municipales de servicios sociales.

Todos los interesados en participar en el proceso de selección deben dirigirse en el plazo de 7 dias naturales al correo francisco.colomina@penaguila.org o bien a las oficinas municipales dejando constancia de nombre y telefono de contacto.

Descargar (PDF, 57KB)

Resumen Sesión Ordinaria 26-2-16

| 9 marzo, 2016

Sessió Ordinaria del Ple d’aquest Ajuntament celebrada  en l´Almàssera, el divendres 26 de febrer de 2016, a les 18h30 per a tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

Descargar (PDF, 405KB)

Asisten al pleno los Concejales del Grupo Municipal Junts Per Penàguila y del Grupo Municipal Penàguila Viva:

 • Salvador Catalá Picó.
 • Carlos Picó Martinez.
 • Carlos Blanes Gisbert
 • Joaquin Ballart Domenech.
 • Enrique Brotons Alonso.
 • Francisco Jorge Colomina Crespo.

No asisten los Concejales pertenecientes al Grupo Municipal Partido Popular, sin justificar su ausencia:

 • Francisco Perez Picó

PRIMERO: Aprobación acta ordinaria de fecha 29/01/2016.

Descargar (PDF, 598KB)

Se aprueba con 4 votos a favor y dos abstenciones de D. Carlos Blanes y D. Francisco J. Colomina por no haber comparecido en la anterior sesión.
SEGUNDO: Dación cuenta decretos y resoluciones de alcaldía, dándose los presentes por enterados.

TERCERO: Aprobación Bolsas de Trabajo Peón de Mantenimiento, Socorrista Piscina Municipal, Peón de limpieza, Oficial Jardín de santos y peones de Jardineria.

Según las siguientes bases:

Peón Limpieza:

Descargar (PDF, 131KB)

Oficial Jardinería:

Descargar (PDF, 133KB)

Peón de Jardinería:

Descargar (PDF, 131KB)

Socorrista de Piscina:

Descargar (PDF, 137KB)

Se aprueban las bases por unanimidad.

 CUARTO: PROPUESTA APROBACIÓN CONVENIO CON EXCMA DIPUTACIÓN DE ALICANTE PARA MANTENIMIENTO JARDÍN DE SANTOS.
En primer lugar se acepta por todos los asistentes la inclusión de este punto como punto urgente.
Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.
QUINTO:  Ruegos y preguntas:
En primer lugar, el portavoz del PP solicita que la hora de los plenos se ajuste a lo acordado ( 20h) para facilitar la asistencia de todos los concejales. ( min 21:20)
En segundo lugar, el portavoz del PP se interesa por la situación de la secretaría del Ayuntamiento. Se informa a los asistentes de la situación actual y de los trámites realizados hasta el momento. (min 22:17)
Por el Concejal de Junts Per Penàguila ( Carlos Picó) se pregunta por el proyecto del equipo de gobierno para los apartamentos rurales ( min 28:25). Tras la exposición de la situación actual y los planes considerados se acuerda por todos los grupos mantener próximas reuniones para debatir el asunto.

A continuación os dejamos los archivos de audio para su consulta.

Resumen Sesión Extra-Ordinaria 11-12-15

| 31 diciembre, 2015

Sessió Ordinaria del Ple d’aquest Ajuntament celebrada  en l´Almàssera, el dilluns 11 de dessembre de 2015, a les 20h per a tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

Descargar (PDF, 86KB)

Asisten al pleno los Concejales del Grupo Municipal Junts Per Penàguila y del Grupo Municipal Penàguila Viva:

 • Salvador Catalá Picó.
 • Carlos Picó Martinez.
 • Joaquin Ballart Domenech.
 • Enrique Brotons Alonso.
 • Francisco Jorge Colomina Crespo.

No asisten los Concejales pertenecientes al Grupo Municipal Partido Popular, sin justificar su ausencia:

 • Carlos Blanes Gisbert.
 • Francisco Perez Picó
 ÚNICO: PROPUESTA APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUALIDAD 2016.
Se procede a explicación de los presupuestos generales 2016 ,que podeis consultar en este enlace.
Se aprueban por unanimidad de los asistentes.
OTROS: PROPUESTA SOLICITUD DE INCLUSIÓN PROYECTO DE REPARACIÓN CAMINO DE LA SOLANA EN LA CONVOCATORIA DE LA EXCMA DIPUTACIÓN DE ALICANTE PARA Reparación y conservación de caminos de titularidad no provincial.
En primer lugar se acepta por todos los asistentes la inclusión de este punto debido a la fecha limite de presentación del 20-12-15.
Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.

A continuación os dejamos los archivos de video y audio para su consulta.

Anuncio importante- Oferta de empleo EPECAL.

| 15 diciembre, 2015

AVISO:

Todas las personas interesadas en un contrato de peón de mantenimiento, de media jornada y una duración de tres meses y veintisiete días, deben acudir al SERVEF de Alcoy a registrarse como demandante de empleo de Peón de Mantenimiento hasta el día 17 de diciembre.

Es imprescindible experiencia en conducción de tractor agrícola. La contratación se realizará antes del 31 de diciembre de 2015.

Descargar (PDF, 98KB)