Resum del ple 24/9/15.

| 29 septiembre, 2015

Podeu veure l’enregistrament del ple en els següents enllaços.
Per motius tècnics, l’enregistrament aquesta distribuïda de la següent forma:
Vídeo de 29min amb la primera part del ple.
Àudio de 4-5 min amb la finalització de torn de preguntes per part dels regidors. Aquesta part no va poder ser registrada en vídeo pel que solament es disposa de l’àudio.
Vídeo amb la segona part del ple , corresponent amb el torn de precs i preguntes per part dels veïns.

Este document és un resum de la sessió , sense validesa oficial, la qual recau en l’acta de la mateixa elaborada per la Secretaria de l’Ajuntament i que haurà de ser aprovada en el pròxim ple.

Resum del ple extraordinari celebrat el passat 24/9/15 a les 19h30h en la Almàssera:

Descargar (PDF, Desconocido)

El ple es constitueix després de comprovació de quorum, assisteixen:

  • D. Joaquin Ballart Domenech.
  • Sra. Silvia Blanes Ivorra.
  • D. Carlos Blanes Gisbert.
  • D. Enrique Brontons Alonso.
  • D. Salvador Catalá Picó.
  • D. Francisco Jorge Colomina Crespo.

Els punts abordats segons l’ordre del dia van ser:

1- Aprovació Acta de la sessió anterior: s’aprova per unanimitat, sense al·legacions per part de cap regidor.

Descargar (PDF, Desconocido)

2- ADONAR DE DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA.: Pel Secretari-Interventor s’adona dels Decrets dictats per la Presidència.
Es donen per assabentats.

3- PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANA.

S’inclou bonificació de taxa d’IBI del 40% per a famílies nombroses.

Es sotmet el text a votació, aprovant-se per unanimitat.

4- PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL PISCINA MUNICIPAL.

Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de piscina municipal e instalaciones deportivas al aire libre

«Se modifica el artículo 3 …, cuantía por entrada diaria, la cual queda redactada de la siguiente forma:

Por entrada diaria a partir de 6 años 2’5€.

Se bonifica al 100% las entradas y pases de los mayores de 61 años empadronados en el municipio, para aplicar esta bonificación deberá aportar el certificado de empadronamiento»

Es sotmet el text a votació, aprovant-se per unanimitat.

5- PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL CEMENTERI.

Descargar (PDF, Desconocido)

Es sotmet el text a votació, aprovant-se per unanimitat.

6.-PROPOSADA APROVACIÓ SOL·LICITUD PLA D’ESTALVI ENERGÈTIC.

 

Descargar (PDF, Desconocido)

S’aprova per unanimitat.

7-PROPOSADA CESSIÓ PROPIETAT DEL CEMENTERI MUNICIPAL:

S’aprova per unanimitat nou text que contempla la cessió de la propietat durant 30 anys amb la finalitat de poder escometre aquest ajuntament totes les actuacions pertinents per al correcte funcionament del cementeri municipal.

9-PRECS I PREGUNTES.

Abans d’iniciar el torn de Precs i preguntes s’adona per part de l’Alcalde president de la Subvenció rebuda de reparacions per import de 2161,46 euros.

Es procedeix per l’Alcalde a contestar les preguntes formulades en el ple anterior:

En primer lloc es demana perdó als grups per no haver-los fets participes de l’acte que va tenir lloc  en finalitzar ple 30-7-15.
Per part del portaveu de Junts per Penàguila Participació Ciutatana, es pregunta:

1º Les partides pressupostària per a convocar els premis les ordenances dels quals es van aprovar en el ple del trenta de juliol del present.
2º Com es va a nomenar el jurat d’aquests premis.
3º Si aquestes convocatòries ja s’estan *publicitando en els mitjans.

Es contesta per part del regidor d’Hisenda, Francisco Jorge Colomina Crespo, que si es pot en els pressupostos del 2016 es crearan les partides corresponents però que aquestes ordenances no obliguen a convocar tots els anys els premis, primer caldrà estudiar si els pressupostos ho permeten. Quant al jurat contesta que el tema està regulat en les ordenances.
Pel Regidor Enrique Brotons Alonso s’explica que no s’ha fet publicitat, simplement la ràdio els cride perquè van veure la publicació de les ordenances interessant-se pels premis, i que ell explique que es tractava d’un projecte que s’està duent a terme amb molta il·lusió però que encara no estan preparats els pressupostos de 2016, per la qual cosa no sap que convocatòries podran dur-se a terme.

Procedeix el torn de preguntes al portaveu del grup popular Carlos Blanes Gisbert, agraint primer a la corporació per no incloure en l’ordre del dia la modificació de l’ordenança de les taxes d’aigua.

Preguntes:

1º S’ha sol·licitat a cohesió territorial la renovació del Secretari Accidental, ja que han passat més de sis mesos des del seu nomenament?

2º Pregunta pel contracte del Socorrista de la Piscina Municipal, i el seu horari de treball.

Es contesta per part de l’Alcalde que se li contestarà en el pròxim ple.

En aquest moment, abans de començar el torn de preguntes dels veïns , el Portaveu del Grup popular abandona el Saló de Plens.

Per part dels veïns del municipi es realitzen una sèrie de preguntes que són contestades pels regidors presents.

I no havent-hi més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte s´ alça la Sessió sent les 21:00hores

 

 

Category: El Ayuntamiento, Noticias

Los comentarios están cerrados.