Resum del ple extraordinari celebrat el passat 26-6-15 a les 18h30h en la Almàssera

| 29 junio, 2015

Este document és un resum de la sessió , sense validesa oficial, la qual recau en l’acta de la mateixa elaborada per la Secretaria de l’Ajuntament i que haurà de ser aprovada en el pròxim ple.

Resum del ple extraordinari celebrat el passat 26-6-15 a les 18h30h en la Almàssera:

 

El ple es constitueix després de comprovació de quorum, assisteixen:
D. Joaquin Ballart Domenech.
Sra. Silvia Blanes Ivorra.
D. Enrique Brontons Alonso.
D. Salvador Catalá Picó.
D. Francisco Jorge Colomina Crespo.

Els regidors D. Carlos Blanes i Francisco Perez es van excusar prèviament i no van assistir al ple.

Els punts abordats segons l’ordre del dia van ser:

1- Aprovació Acta de la sessió anterior: s’aprova per unanimitat, sense al·legacions per part de cap regidor.

 

2- Composició dels grups polítics i els seus portaveus: havent-se presentant dins del termini i en la forma escaient pels diferents partits polítics queden constituïts i nomenats els portaveus i suplents.

3- Periodicitat sessions plenàries: Es proposa celebració mensual, l’últim divendres no festiu de cada mes a les 20h en l’antiga Almàssera. S’aprova per unanimitat.

4- Adonar nomenaments de tinents d’alcalde: Es designa com a Tinent d’alcalde a D. Enrique Brotons Alonso i com a Segon Tinent d’Alcalde a D. Francisco Jorge Colomina Crespo , de la qual cosa s’adona al ple.

5- Nomenament de tresorer: Es designa com a tresorer, per resolució d’Alcaldia de 15/6/15 a D. Francisco Jorge Colomina Crespo, de la qual cosa s’adona al ple.

6- Adonar de les delegacions especifiques als regidors de la corporació: per resolució de l´Acaldía de 23/06/15 es confereixen les següents delegacions genèriques en favor dels següents regidors:

  • Àrea de festes, tradició i turisme, medi ambient, esport , educació i cultura en el regidor D. Enrique Brotons Alonso.
  • Àrea d’hisenda, sanitat, serveis socials, participació ciutadana i col·lectius, joventut, desenvolupament local i noves tecnologies en el regidor D. Francisco Jorge Colomina Crespo.
  • Es reserva a l’Alcaldia les àrees d’obres públiques i manteniment d’espais municipals i urbanisme i recursos humans.

S’adona al ple.

7- Creació de la Comissió Especial de Comptes: es crea la Comissió Especial de Comptes, integrada per membres de la corporació, amb la següent representació:

  • Penaguila Viva: 2 regidors: D. Joaquin Ballart Domenech i D. Francisco Jorge Colomina Crespo.
  • Junts per Penàguila./Accord Ciutadá: 1 Regidor: D. Salvador Catalá Picó.
  • Partit Popular: 1 regidor: D. Carlos Blanes Gisbert.

S’aprova per unanimitat.

8- Nomenament dels representants en els òrgans col·legiats.
Formulada per l’Alcaldia i aprovada per unanimitat:
Òrgans col·legiats: Mancomunitat El Xarpolar, consorci provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’incendis i Salvament d’Alacant, Consorci del Pla Zonal de Residus zona XIV d’Alacant, Ceder Aitana-Leader plus.
Per a tots ells es designa a D: Joaquin Ballart Domenech com a titular i a D. Salvador Catalá Picó com a suplent.

9- Proposta aprovació de Reglament Orgànic Municipal.
És aprovat per unanimitat el text sotmès a valoració.

 

10- Precs i preguntes.
Si bé, en tractar-se de ple extraordinari, no es contemplava apartat de precs i preguntes, a sol·licitud dels regidors del grup Junts Per Penàguila/Accord Ciutadá s’inclou en l’ordre del dia.
A pregunta de la Regidora Sra. Silvia Blanes , si , malgrat la designació de portaveu per cada formació, cada regidor manté veu als plens, la secretaria i l’Alcaldia contesten que sí.
A proposta de la Regidora Sra. Silvia Blanes sobre la conveniència de redactar actes i resolucions municipals en Valencià s’informa per part de l’Alcaldia i la Secretaria de l’Ajuntament que s’han donat instruccions que així siga.

Posteriorment s’alça la sessió.

 

En aqueix moment , es fa lliurament de placa commemorativa a D. Josep Blanes en reconeixement de la seua labor i dedicació en l’Ajuntament de Penàguila durant 32 anys.

 

Passant a celebrar mesa de contractació de 2 socorristas per a la psicina municipal en el període estival de 2015.

Per conflicte d’interessos, el regidor D. Salvador Català Picó no assistix a la mateixa.

S’infomra de l’existència de 3 candidats, que han sigut baremats segons els barems exsitentes i aprovats amb anterioritat obtenint els candidats :

Joan Catalá Colomina: 40 pts.
Salvador Canes Colomina: 30 pts.
Ignacio Cabanes Dura: 0 pts.

S’acorda la contractació dels dos primers candidats amb el vistiplau de tots els integrants de la taula.

Category: El Ayuntamiento, Noticias

Los comentarios están cerrados.