Equipo de Gobierno

Escudo

El Ple, format per l’Alcalde i els Regidors, és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el Govern municipal.

Constituït l’Ajuntament es procedeix a l’elecció d’Alcalde, d’acord amb el procediment previst en l’article 11 del ROP.

La determinació del nombre de Regidors, el procediment per a la seua elecció, la durada del seu mandat i els supòsits d’inelegibilitat i incompatibilitat seran els que corresponguen conforme a la legislació electoral.

El candidat proclamat electe adquirirà la condició plena de Regidor quan complisca els requisits establits en l’article 16 del ROP.

Els membres de les Corporacions Locals, a l’efecte de la seua actuació corporativa, es constituiran en Grups Polítics, en la forma, i amb els drets i obligacions, que s’estableixen en les lleis vigents i en el ROP.

S’entendrà per Grup Polític Municipal la unitat política constituïda exclusivament per Regidors presentats en una mateixa formació o llista electoral.

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 2015-2019

La Corporación Municipal está formada por 7 Concejales, incluida la Alcaldía-Presidencia.

  • Grupo Municipal Penàguila Viva: 3 Concejales.
  • Grupo Municipal Junts Per Penàguila / Accord ciutadá: 2 Concejales.
  • Grupo Municipal Popular: 2 Concejales.

COMPOSICIÓN CORPORACIÓN 2015-2019

La composición actual del Pleno del Ayuntamiento, por Grupos Políticos, es la siguiente:

Grupo Municipal Penaguila Viva:

Concejal/aE-mailCargoHorario de atención al público
Joaquin Ballart Domenechximo.ballart@penaguila.orgAlcaldeMartes de 19h a 20h30
Enrique Brotons Alonsoquique.brotons@penaguila.org1er teniente de Alcalde

Concejal delegado de fiestas, tradición y turismo, medio ambiente, deportes, educación y cultura.
Viernes de 12h30 a 14h
Francisco Jorge Colomina Crespofrancisco.colomina@penaguila.org2º Teniente de Alcalde

Portavoz de Penàguila Viva

Concejal delegado de hacienda, sanidad, servicios sociales, participación ciudadana y colectivos, juventud, desarrollo local y nuevas tecnologías.
Horario de 10h a 14h.
Octubre: 5-14-21-27

Grupo Junts Per Penàguila/ Accord Ciutadá:

Concejal/aE-mailCargo
Salvador Catalá PicoPortavoz
Carlos Martinez Pico

Grupo Municipal Partido Popular:

Concejal/aE-mailCargo
Carlos Blanes GisbertPortavoz
Francisco Perez Picó
Información Complementaria:

ACUERDOS DE PLENO SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

  • Agenda Municipal
  • Acuerdo del Pleno sobre régimen de las sesiones ordinarias
  • Constitución de los Grupos Políticos Municipales (mandato 2015-2019)