Tag: pleno municipal

Convocatoria Sesion Pleno Ordinaria 29-4-16

| 28 abril, 2016

Sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento que tendrá lugar en l´Almàssera, el viernes 29 de abril de 2016, a las 19h45 para tratar los siguiente asuntos:

ORDEN DEL DÍA

La documentación relativa a este pleno esta a disposición de los vecinos en las oficinas municipales, con las limitaciones impuestas por la legislación vigente.

Descargar (PDF, 80KB)

Primero. Aprobación acta de la sesión ordinaria 29-2-16.

Descargar (PDF, 1.49MB)

Segundo. Dación cuenta decretos y resoluciones de alcaldía.

Tercero. MOCIÓN EN DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES.

Descargar (PDF, 573KB)

Cuarto. MOCIÓN PARA MANCOMUNAR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES.

Quinto. NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.

Sexto. RUEGOS Y PREGUNTAS.

 

Aquellos vecinos interesados, pueden consultar la documentación en las dependencias del Ayuntamiento.

Convocatoria Sesion Pleno Ordinaria 29-1-16

| 27 enero, 2016

Sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento que tendrá lugar en l´Almàssera, el viernes 29 de enero de 2016, a las 20h00 para tratar los siguiente asuntos:

ORDEN DEL DÍA

La documentación relativa a este pleno esta a disposición de los vecinos en las oficinas municipales, con las limitaciones impuestas por la legislación vigente.

Descargar (PDF, 373KB)

Primero. Aprobación actas anteriores.

Descargar (PDF, 519KB)

Descargar (PDF, 595KB)

Segundo. Dación cuenta decretos y resoluciones de alcaldía.

Tercero. Aprobación convenio de cooperación educativa entre la universidad de Alicante y el ayuntamiento de Penàguila para la realización de prácticas académicas externas en empresas o instituciones Públicas o Privadas.

Descargar (PDF, 113KB)

Cuarto. Aprobación convenio marco de colaboración de los ayuntamientos de Alcoy, Benifallim, Orxeta, Penàguila, Relleu, Sella, la torre de les mançanes i La Vila Joiosa para la recuperación y puesta en valor del histórico “cami del peix”

Descargar (DOCX, 214KB)

Quinto. Ruegos y Preguntas

 

Aquellos vecinos interesados, pueden consultar la documentación en las dependencias del Ayuntamiento.

Resum del ple celebrat el passat 30-7-15 a les 19h30h en la Almàssera

| 7 agosto, 2015

Este document és un resum de la sessió , sense validesa oficial, la qual recau en l’acta de la mateixa elaborada per la Secretaria de l’Ajuntament i que haurà de ser aprovada en el pròxim ple.

Resum del ple extraordinari celebrat el passat 30-7-15 a les 19h30h en la Almàssera:

El ple es constitueix després de comprovació de quorum, assisteixen:

  • D. Joaquin Ballart Domenech.
  • Sra. Silvia Blanes Ivorra.
  • D. Carlos Blanes Gisbert.
  • D. Enrique Brontons Alonso.
  • D. Salvador Catalá Picó.
  • D. Francisco Jorge Colomina Crespo.
  • D.Francisco Perez Picó.

Els punts abordats segons l’ordre del dia van ser:

1- Aprovació Acta de la sessió anterior: s’aprova per unanimitat, sense al·legacions per part de cap regidor.

2- ADONAR DE DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA.: Pel Secretari-Interventor s’adona dels Decrets dictats per la Presidència.

El portaveu del Partit Popular sol·licita expressament l’exposició publica durant 30 dies del decret d’Alcaldia en el qual es nomena Secretari del Jutjat de Paz.
Es donen per assabentats.

3- PROPOSTA APROVACIÓ CREACIÓ COMISSIONES SECTORIALS:

Segons el següent text:

Descargar (PDF, 355KB)

A continuació el portaveu de Penàguila Viva realitza una breu exposició del text a aprovar.
Posteriorment el portaveu del Partit popular pren la paraula , exposant que a la seua entendre, les propostes a debat excedeixen les funcions pròpies d’un ajuntament de 400 habitants, expressant que les comissions suposaran una càrrega de treball per a l’ajuntament innecessària i una perduda de recursos.

Es sotmet el text a votació, aprovant-se per majoria absoluta: 5 vots a favor ( Junts – PVV) i 2 en contra ( P.P)

4- ADONAR DE LA DE CREACIÓ DEL REGISTRE D’ASSOCIACIONS

Per part del Alcalde President s’adona del Decret d’Alcaldia 156 de data 28 de Julio de 2015, pel qual es crea el Registre d’Associacions  amb la finalitat de conèixer el nombre d’associacions, fundacions o entitats anàlogues del municipi, les seues finalitats i representativitat a efecte de possibilitar una correcta política municipal de foment de l’associacionisme veïnal.
Els assistents es donen per assabentats.

5- PROPOSTA APROVACIÓ DIVERSES ORDENANCES REGULADORES:

A-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE PREMIS DE FOTOGRAFIA TURÍSTICA “DESCOBREIX PENAGUILA”.

Descargar (PDF, 149KB)

S’aprova prèvia deliberació per cinc vots, els tres regidors de Penàguila Viva i els dos regidors de Junts per Penàguila, a favor i dos en contra, els dos regidors del Partit Popular.

B-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE CONVOCATÒRIA PREMIS NARRATIVA EN VALENCIÀ.
S’aprova prèvia deliberació per cinc vots, els tres regidors de Penàguila Viva i els dos regidors de Junts per Penàguila, a favor i dos en contra, els dos regidors del Partit Popular.
C- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE PREMIS CARTELL FESTES DE SANTA LUCIA.
S’aprova prèvia deliberació per cinc vots, els tres regidors de Penàguila Viva i els dos regidors de Junts per Penàguila, a favor i dos en contra, els dos regidors del Partit Popular.
D.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ, TINENÇA D’ANIMALS I VENDA D’ANIMALS.
Intervé el portaveu de Junts per Penàguila, per a preguntar si l’ordenança inclou règim sancionador i com es pensa aplicar.
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor Francisco Jorge Colomina el que explica que l’ordenança preveu sancions, però que no és la fi de l’aprovació d’aquesta ordenança el sancionar als veïns, sinó el tractar de conscienciar a la gent.
Intervé el portaveu del Partit Popular, per a fer constar novament que l’ordenança excedeix les funcions de l’Ajuntament.
S’aprova prèvia deliberació per cinc vots, els tres regidors de Penàguila Viva i els dos regidors de Junts per Penàguila, a favor i dos en contra, els dos regidors del Partit Popular.

 

6.- PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS:

Es proposa modificació de crèdit de compte de despesa corrent (3000€) per a destinar-ho a l’abonament de factura per treballs realitzats en Torre Vernet.

S’aprova per unanimitat.

 

7-PROPOSADA CESSIÓ PROPIETAT DEL CEMENTERI MUNICIPAL:

S’aprova per unanimitat nou text que contempla la cessió de la propietat durant 30 anys amb la finalitat de poder escometre aquest ajuntament totes les actuacions pertinents per al correcte funcionament del cementeri municipal.

8- PROPOSTA FESTES LOCALS 2016:
Inclosa de manera urgent amb l’aprovació de tots els presents..
Vista la comunicació efectuada per la Direcció territorial d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació sobre la necessitat d’adoptar acord sobre els dos dies de festivitat local, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels presents, s´acorda establir com a dies festius locals els següents:
• Dilluns 29 d’agost de 2016
• Dilluns 26 de desembre de 2016

9-PRECS I PREGUNTES.

Precs:

Pel portaveu del Partit Popular, es comenta si és possible que quan des de la Corporació es realitze un acte com el del dia 26 de juny, en la qual se li va retre homenatge a D. Josep Blanes i Bonet, que s’avise a tots els regidors.

Pel portaveu del Partit Popular, es prega que en el pròxim ple es faciliten les factures corresponents a la Setmana Esportiva.

Preguntes:

Pel portaveu del Partit Popular, es pregunta pel contracte de la persona de Manteniment, es comenta pel mateix si s’ha fet la corresponent retenció de crèdit i com se li ha contractat ja que està prohibit per la Llei Pressupostària. Per part de l’Alcalde s’emplaça a una resposta en el pròxim ple.
Pel portaveu del Partit Popular, es pregunta pel CIM, es pregunta pels 15000€ de la Generatlitat Valenciana, es pregunta si amb aquesta subvenció es pensa engegar.

Es contesta la mateixa pel Regidor Francisco Jorge Colomina Crespo que a aquest efecte es pretén crear la Comissió Sectorial del CIM, ja que des de la Corporació s’està estudiant la seua viabilitat, no és la viabilitat a curt termini la que preocupa, sinó la viabilitat del Centre a llarg termini. Es necessita un compromís de Generalitat Valenciana per a poder obrir.

Pregunta la Regidor de Junts per Penàguila, quan es pretén iniciar el tema de les comissions
Contesta el Regidor, que a partir del dilluns amb el Registre d’Associacions engegat, es posará en marxa la creació de les comissions.

Pregunta el portaveu de Junts per Penàguila si les associacions estan legalitzades.

Contesta el Regidor Don Francisco Jorge Colomina “les que estan correctament constituïdes són associacions, la resta són grups de veïns, però de totes maneres s’estan mantenint reunions perquè regularitzen la seua situació”. Al mateix temps es comenta que es va a remetre un escrit a totes les associacions existents en el municipi, perquè es registren en el qual se’ls informa de la documentació necessària.

Es pregunta pel portaveu del Partit Popular si amb el registre d’aquestes Associacions es pretén recolzar als veïns empadronats, si s’ha regulat d’alguna forma, ja que considera que el padró és fonamental i que gran part dels recursos de l’Ajuntament depenen del padró.

Es contesta pel regidor Francisco Jorge Colomina, que no és pretensió de la corporació prevaldre a ningú sinó regular, i que les associacions municipals aporten moltes coses al municipi, actes culturals, donen a conèixer a nivell turístic el municipo

Posteriorment s’alça la sessió.